Các trường hợp thường gặp khi hoàn công

Các trường hợp thường gặp khi hoàn công. Làm gì khi mua phải nhà chưa hoàn công hay nhà bị thay đổi hiện trạng sử dụng đất và có được thừa kế?